MEGA-WINPRO MRP

MEGA WinPRO MRP - (Üretim Planlama Takip ve Kontrolü) 

Modüller :
• Teklif oluşturma (Üretimden tasarım, siparişe taşıma, irsaliyeye taşıma v.b)
• Sipariş yönetimi (Satış siparişleri, Satınalma Siparişleri)
• Satış Yönetimi (İrsaliye, Faturalar), Finans (Cari, Kasa, Banka, Çek-senet), Muhasebe
• Malzeme İhtiyaç Listesi planlama
• Stok ve fiziki envanter yönetimi, depo
• Mali Envanter yönetimi (OBF, LİFO, FİFO, PAÇAL)
• Üretim Yönetim Sistemi (Ürün ağaç yapıları, İş emri izleme, rota, iş istasyonu v.s)
• Fason üretim yönetimi
• Kalite Kontrol (Satın alma ve Üretim için kalite kontrol sistemi)
• Maliyet Kontrol (Direk ürün, genel yönetim giderleri, fason v.s giderlerin safhalara göre maliyetlendirilmesi)

Mega WinPro MRP Sipariş üzerine veya stoka üretim yapan, değişik üretim yöntemlerini kullanan firmaların tüm üretim yönetimi ihtiyaçlarını destekleyen bir Üretim Kaynakları Planlama ve Malzeme İhtiyaç Planlama (MRP) çözümüdür.

Mega MRP/Üretim Kaynakları Planlama ve Malzeme İhtiyaç Planlama, üretim yapan işletmeler için hayati önem taşımaktadır.

MRP yöntemi; prensip olarak üretim planından yola çıkarak geriye doğru, sondan başa (teslim tarihinden geriye) doğru inceleyerek, hangi malzemelere – ne zaman/ne kadar - ihtiyaç duyulacağını hesaplamamızı sağlar. Bu sistem dâhilinde farklı yöntem ve yaklaşımlar (senaryolar) izlenebilir. Yöntem ve yaklaşım ne olursa olsun temel amaç, minimum stok ve maliyet ile zamanında üretim ve teslimat yapılmasını sağlamaktır. Sistemin kendisi yeterince geniş kapsamlı ve detaylı olduğundan, bugüne kadar yapılan uygulamalar da genelde hantal ve kullanımı zor olan sistemlerdi. MEGA-MRP yazılımı bunu ortadan kaldırıyor, akademik yaklaşım ile gerçek uygulamalardaki gereksinimleri buluşturuyor ve kullanımı ve uygulaması kolay bir sistem sunuyor.

Teklif Girişi: Alınan veya verilen tekliflerin girişleri yapılır. Cari kodu alanına teklife ait alıcının ya da satıcının kodu girilir. Detay kısmına teklifte yer alacak stokların kodları, o stoka ait verilen teklifin geçerlilik tarihi, miktarı ve fiyatı girilir. Başlık kısmında ise raporlamalarda kullanılacak olan teklifi veren veya alan satıcının kodu girilir. Böylece raporlarda o satıcı koduna ait teklifler dökülebilir. Ayrıca teklifin verildiği carinin adres bilgileri de bu kısımda yer almaktadır. Teklif adresi cari adresten farklıysa değiştir butonunu kullanarak adres değişikliği yapabilirsiniz. Üretim ağacı yapısı kullanılarak teklif tasarımı, tekliften siparişe veya irsaliyeye taşıma yapılabilir.

Sipariş Girişleri: Satış veya Satın alınan Tekliflerin değerlendirilmesi sonunda alım yapmaya karar verilen firmalara teklif üzerinden veya manuel olarak açılan siparişler ile Satın alma ve Satış siparişleri izlenir. Siparişlere göre yapılan teslimatlar sonunda elimizdeki siparişlerin ne kadarının teslim edilip edilmediği sistemde gözlenir.

Satış yönetimi: İrsaliye, fatura, stok fişi, depo fişi, gibi belgelerle stok hareketlerinin gerçekleştirilmesi. Tek tek veya topluca irsaliyeleri faturaya dönüştürme. Değişik para birimlerinde fatura takip etme. Fatura para biriminden farklı para birimlerinden ürün eklendiğinde otomatik kur çevrimi. Otomatik muhasebeleştirme. Farklı müşteri ve stok tiplerine göre farklı satış koşulları tanımlayabilme. Fiyat indirimleri, vade uygulamalarının faturaya otomatik yansıtılması. Fatura üzerinden kar/maliyet izleme. Faturaya bağlı ödemeler belirleyerek kapatma veya kredilendirme. Banka hesaplarının takibi. Takas ve karşılıksız çeklerin takibi. Kredi kartı, taksit uygulamaları. Müşteri bazında ödeme planı tanımlama ve fatura kesme. Vade farklarının takibi, Faturada satırda 3 kalem, 3 alt iskonto, toplam 6 iskonto, masraf ve indirim belgeleri ile maliyet değerlendirmesi. Müstahsil makbuzu ile takip.

Malzeme ihtiyaç listesi: Satın alma emirleri ile malzeme alımının planlanması ve iş akış kurallarına uygun olarak ilgili alımların onaylanması sağlanır. Emirlerin siparişe dönüştürülmesi ve tedarik parametrelerinin izlenmesi. Alınan siparişlere, siparişlerin termin tarihlerine, eldeki hazır envantere, hali hazırda devam etmekte olan iş emirlerine, yapılmış olan üretim planlarına ve satın alma emirlerine dayalı olarak hammadde ihtiyaç tablosunun otomatik üretilmesi. Bu tablolara uygun satın alma emirlerinin oluşturulması.

Stok ve Fiziki Envanter Yönetimi: Stokların cinslerine, üretim yerlerine, renk, beden gibi kırılımlara uygun stok tanımlanabilmesi ve bu parametrelere uygun otomatik barkod üretilmesi ve bu barkodlarla stok takibinin yapılabilmesi, envanter yönetimi, Stokların fiziki miktarlarının takibi. Depo bazlı kritik, asgari, optimum seviye tanımları, Stok özel kodları, muadil ve alternatif stok tanımları. Grup stoklar oluşturarak birden fazla stoğu tek bir stok kartı üzerinden takip edebilme ve tek bir stok ile gruptaki tüm malların topluca hareketini yapabilme. Stok kartına 4 değişik fiyat tanımlayabilme, Sınırsız  fiyat listeleri oluşturma, ilgili fiyat listelerini belirli bir tarihte devreye sokma. Eski listeleri takip edebilme, Toplu fiyat değişiklikleri, Firma bazlı fiyat tanımlama, 3 birim tanıtabilme. İstenildiğinde hareket esnasında giriş ve çıkış birimlerinin otomatik olarak üst birimlere çevrilmesi. Detaylı raporlama seçenekleri ile stok hareketlerinin etkin kontrolü.

Mali Envanter:  OBF, LIFO, FIFO, PACAL yöntemlerine göre anlık stok maliyetlendirme. Bu maliyetlere göre; satış karlılığı, envanter değerlendirme raporları oluşturma. İlgili maliyetler baz alınarak fiyatlarda yeniden değerleme seçenekleri.

Üretim izleme ve Maliyet Kontrol: Ürün ağacı, üretim planlama, siparişlere göre üretim planlama, hammadde ihtiyaç tablolarının çıkarılması ve ihtiyaç planlama. Planlamaya uygun satın alma emirlerinin oluşturulması. Üretim araçlarının, bakım ve kullanım maliyetlerinin takibi. Genel giderler ve işçilik maliyetlerin takibi. Fiyatı sonradan kesinleşen unsurların (elektrik, su, vb) geriye yönelik maliyetlerin yansıtılması. Rota, Operasyon ve Atölye  pozisyon bazlı üretim süreci takibi. Yarı  mamül, kalite, fire takibi. Siparişe dayalı üretim ve üretim sürecine bağlı olarak siparişlerin izlenmesi. Mamul ve yarı mamullerin her pozisyonda (aşama) maliyetlerinin ayrı ayrı izlenebilmesi. Üretim sürecinde meydana gelen hammadde kayıplarının (zaiyat) izlenmesi ve ürün maliyetine yansıtılması. Fason üretiminin belirlenmesi ve varsa ürünle ilgili birden fazla direkt, endirekt fason üretim süreci tanımlanabilmesi. Fasondaki hammaddelerin veya yarı mamullerin envanter takibi. Bir üretim sürecini birden fazla fasoncunun peş peşe veya paralel olarak farklı yan mamulleri üretecekleri şekilde planlayabilme ve izleyebilme.

Fason Üretim Yönetimi: Fason üretim yerlerini hem depo, hem üretim istasyonu gibi sistemde takip edebilirsiniz. Aynı zamanda fason işçiliklerini takip edebilir ve raporları alınabilinir, Burada, fasoncu için, Kod ve Ad alanları yanı sıra, Cari İşlemlerde kullanmak için, ilgili Fasoncunun cari sistemdeki bilgisi de girilir. Böylece, fason üretim sonucu, kesilecek, faturalar, ödeme/tahsilatlar, ilgili cari üzerinden yürüyecektir. Fasoncuda yaptırılacak üretimler için, ilgili fasoncuya, yapılacak üretimle ilgili, hammaddeler ilgili belge ile gönderilir.

Kalite Kontrol: Müşteri ihtiyaçlarının karşılanması ve ürün kalitesi, kalite yönetimi uygulamasının temel amacıdır. Satın alma, iade ve servis aşamalarında gelen hammadde, ticari mal ya da mamullerin kalite kayıtlarını yapma imkânı sistem tarafından sağlanmaktadır. Bu sayede ürün/ürün grubu bazında yapılması gereken kalite ölçümleri, örnekleme oranları, kalite deposu, red/kabul oranları-nedenleri, satıcı performansları gibi bilgiler sistem tarafından üretilebilecektir. Kalite kontrol sistemi aynı zamanda üretim sistemi ile de entegre çalışmaktadır.

Maliyet Kontrol: Entegre sistemde toplanan verileri değerlendirerek, dönem sonlarında maliyet bilgileri ile detaylı birçok istatistiki bilgiyi size sunarken, ilgili muhasebe kayıtlarını da yapar, sisteminizi en ufak detayına kadar tanımlayabileceğiniz parametre ortamı, muhasebe detaylarından kurtulmak, ürünün bir birimi için işçilik, malzeme, enerji, amortisman, yarı mamul vb detayda maliyetlerin etkisini rahatlıkla bulabilme, sattığınız malın maliyetine hızlıca ulaşabilme özelliklerine sahiptir. Böylece size rekabet ortamında strateji belirlemenizde, yeni stratejilerde lider olmanızda, verimlilik ve karlılığınızı artırmanızda yardımcı olacaktır.

Satış, Finans, Muhasebe: İrsaliye, Fatura, Finans (Cari, Kasa, Banka, Çek-senet), Muhasebe işlemlerinin takibini sağlayan geniş kapsamlı, detaylı raporlar içeren Yönetim sistemi.