e-Fatura


MEGA e-Fatura/e-Defter
Kağıtsız ortam, eDevlet kolaylığı 

Elektronik Fatura kullanma ve elektronik Defter tutma zorunluluğu; 397 Sıra No'lu Vergi Usul Kanunu Genel
Tebliğin yayımı ile birlikte Elektronik Fatura Uygulaması (e-Fatura Uygulaması) hizmete alınmış bulunmaktadır.

416 Sıra No'lu Vergi Usul Genel Tebliği ile 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 232. maddesi uyarınca fatura
düzenlemek zorunda olan mükellefler e-Fatura uygulamasından yararlanabilecektir.

6762 sayılı Türk Ticaret Kanununun "Defter Tutma Mükellefiyeti" başlıklı 66 ncı maddesinin ikinci fıkrasında
yevmiye defteri, defteri kebir, envanter defteri, karar ve işletme defterinin elektronik ortamda veya dosyalama
suretiyle tutulabileceği ve bu defterlerin açılış ve kapanış onaylarının şekli ve esasları ile bu defterlerin nasıl
tutulacağının Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Maliye Bakanlığınca çıkarılacak müşterek bir tebliğle belirleneceği
hükme bağlanmış olup, bu kapsamda yayımlanan 1 Sıra Numaralı Elektronik Defter Genel Tebliğ ile yevmiye
defteri ile defteri kebirin elektronik defter (e-defter) olarak tutulabilmesine olanak sağlanmıştır.

Ayrıca 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu'nun Mükerrer 242 inci maddesinin ikinci fıkrasına 5766 sayılı Kanun'un 17 inci
maddesi ile eklenen hükmü uyarınca elektronik defter, belge ve kayıtlarının oluşturulması, kaydedilmesi,
iletilmesi, muhafaza ve ibraz edilmesi ile defter ve belgelerin elektronik ortamda tutulması ve düzenlenmesi
uygulamasına ilişkin usul ve esasları belirleme yetkisi Maliye Bakanlığı'na verilmiş olup, bu yetki çerçevesinde
14/12/2012 tarihinde yayımlanan 421 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ ile e-fatura uygulamasına
geçmek ve e-defter tutmak zorunda olan mükellef grupları belirlenmiştir.

* MEGA e-Fatura modülü ile, GIB portal veya entegratör portalı ile muhatap olmadan, direkt MEGA arayüzüve kolaylığı ile tüm e-Fatura işlemleri yapılabilmektedir.