HABERLER

MEGA E-DEFTER ONAYLANDI

Mega e-Defter 1.00 GIB'den ONAY aldı ...

Mega muhasebe programı veya diğer muhasebe programları veya ticari yazılımlarla da entegre çalışabilen, platform bağımsız MEGA e-Defter programımız, GIB tarafından onaylandı ve "Uyumlu programlar" listesine eklendi.
 

İçerik
Bilindiği üzere, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununun "Defter Tutma Mükellefiyeti" başlıklı 66 ncı maddesinin ikinci fıkrasında yevmiye defteri, defteri kebir, envanter defteri, karar ve işletme defterinin elektronik ortamda veya dosyalama suretiyle tutulabileceği ve bu defterlerin açılış ve kapanış onaylarının şekli ve esasları ile bu defterlerin nasıl tutulacağının Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Maliye Bakanlığınca çıkarılacak müşterek bir tebliğle belirleneceği hükme bağlanmış olup, bu kapsamda yayımlanan 1 Sıra Numaralı Elektronik Defter Genel Tebliğ ile yevmiye defteri ile defteri kebirin elektronik defter (e-defter) olarak tutulabilmesine olanak sağlanmıştır. 
 
Ayrıca 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu'nun Mükerrer 242 inci maddesinin ikinci fıkrasına 5766 sayılı Kanun'un 17 inci maddesi ile eklenen hükmü uyarınca elektronik defter, belge ve kayıtlarının oluşturulması, kaydedilmesi, iletilmesi, muhafaza ve ibraz edilmesi ile defter ve belgelerin elektronik ortamda tutulması ve düzenlenmesi uygulamasına ilişkin usul ve esasları belirleme yetkisi Maliye Bakanlığı'na verilmiş olup, bu yetki çerçevesinde 14/12/2012 tarihinde yayımlanan 421 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ ile e-fatura uygulamasına geçmek ve e-defter tutmak zorunda olan mükellef grupları belirlenmiştir.

Kapsama Giren Mükellefler
421 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ ile; 
 
a) 4/12/2003 tarihli ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu kapsamında madeni yağ lisansına sahip olanlar ile bunlardan 2011 takvim yılında mal alan mükelleflerden 31/12/2011 tarihi itibariyle asgari 25 Milyon TL brüt satış hasılatına sahip olanlar. 

b) 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listedeki malları imal, inşa veya ithal edenler ile bunlardan 2011 takvim yılında mal alan mükelleflerden 31/12/2011 tarihi itibariyle asgari 10 Milyon TL brüt satış hasılatına sahip olanlar. 

397 Sıra No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğin yayımı ile birlikte Elektronik Fatura Uygulaması (e-Fatura Uygulaması) hizmete alınmış bulunmaktadır. 416 Sıra No'lu Vergi Usul Genel Tebliği ile 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 232. maddesi uyarınca fatura düzenlemek zorunda olan mükellefler e-Fatura / e-Defter uygulamasından yararlanabilecektir. 

Şartlar 
– Elektronik Fatura uygulamasından yararlanma iznine sahip olunması , 
– Mali Mührün temin edilmiş olması, 
– Elektronik Defter tutulması, kaydedilmesi, onaylanması, saklanması ve ibrazında kullanılacak yazılımın uyumluluk onayı almış bir yazılım olması. 
– e-Defter müracaatının yapılmış olması 

Zorunlu Uygulamaya Geçiş Tarihi 
– 2014 takvim yılı içerisinde müracaat (31 Aralık son), 2015 Ocak uygulamaya geçiş 
- Özel hesap dönemi olanlar; Kasım mür. Aralık 2014 uygulama 

Detaylı bilgi için: http://www.eDefter.gov.tr